Общи условия

1. Общи условия

Правила и условия www.anabol.bg важат за покупка в онлайн магазина www.anabol.bg и неговите подобекти. Целта на тези правила и условия е да се определят и да се изяснят правата и задълженията на продавача (доставчика), от една страна, и на купувача (клиент, потребителски), от друга.

Всички договорни отношения между продавача и купувача са затворени в съответствие с правото на Европейския съюз.

2. Определения

Продавачът (доставчика) - Лице, което, при сключване и изпълнение на договора действа в обхвата на неговата търговска или стопанска дейност. Той е предприемач, който предлага или продава потребителски стоки и услуги, а също и един предприемач, който пряко или чрез други предприятия доставя продукта за купувача.

Потребителите (купувач) - физическо или юридическо лице, което купува стоки и услуги за лично ползване от доставчика.

Общи условия - договорни разпоредби, договорени в този документ между купувача и продавача. Купувачът към момента на изпращане на поръчката си потвърждава, че е съгласен с настоящите общи условия, които са в сила към момента на изпращане на поръчката си и е обвързан от тях при сключване на договора за покупка. Купувач, като представи своята поръчка, потвърждава, че преди тази цел той се е запознал с тези правила и условия и безусловно се съгласява с настоящите условия за бизнес.

 

3. Начин на затваряне на договора за продажба

Договорът за покупка се сключва с обвързващо приемане на предложението за сключване на договор за покупка от продавача под формата на съобщения по електронна поща, изпратено от купувача на продавача и / или купувача под формата на попълване и подаване на формуляра на уебсайта на продавача. ("Поръчка").

Обвързващатото приемане на поръчка на купувача от продавача е потвърждение по телефона от продавача на купувача с акцептацията на реда, след като предишното получаване на поръчката от страна на купувача и проверка на наличността и дата на доставка на стоки, необходими от страна на купувача, идентифициран като "потвърждение на поръчката.Обвързващатото приемане на поръчката съдържа данни за името и описанието на стоките, които продава и обект на договора за покупка, допълнителни подробности за цената на стоките и / или други услуги, името и адреса на купувача, съответно адрес, където стоките са трябва да бъдат доставени, както и информация за цената, начина на транспортиране на стоката до определен мястото на доставката от купувача или други данни.

4. Задължения на продавача

Продавачът се задължава да достави:

1. вида и количеството на стоките в покупната цена и срокове на плащане, които се прилагат към датата на връчване на заповедта, с изключение на явни грешки в случай на значителни промени в цените на стоките.
2. Стоките, които ще бъдат подходящо опаковани, за да предотвратите повреда по време на транспортирането.

Ние не сме отговорни за:

1. В грешка на доставка на товари, причинена по пощата или по куриер.

2. В грешка на доставка на товари, причинени от погрешен адрес на получателя.

3. Повреден пакет, причинени от превоз по пощата или по куриер.

4. Изборът на стоки от страна на купувача. Ако след получаване на стоките на купувача, установи, че стоките не отговарят на очакванията му, закупените стоки МОЖЕ ДА СЕ ОБМЕНЯТ.

 

5. Задължения на купувача

Купувачът се задължава да:


1. При получаване на поръчаната стока, да направи проверка на целостта на опаковките, ако има някакви дефекти веднага ни информирате за това.

За повече информация относно доставка отидете на раздел Доставка.

Приятно пазаруване !

https://anabol.bg

Call